Pages

Thursday, March 28, 2013

Quân đội Việt Nam sử dụng xe hummer

Hummer gắn súng máy : 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

Tags:Quân đội,Việt Nam,sử dụng,hummer

No comments:

Post a Comment